مدارک مورد نیاز جهت دریافت انشعاب گاز:

کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
فروش نامه یا سند مالکیت
جواز ساختمانی
فیش برق
تعهد نامه ی محضری
فیش بانکی به شماره حساب 0104859013000 به نام دهیاری پی قعله

Designed By 1370.ir