طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهر لغایت ۲۱ آبان
با ماموران آمار بنیاد مسکن و مرکز آمار همکاری کنید.

Designed By 1370.ir