کلیه افراد 18 تا 50 ساله، اعم از ساکنین شهر(زیربیست هزارنفرجمعیت) و روستا، متاهل یا مجرد، دانشجو  ،بیکار  یا شاغلینی که بیمه تامین اجتماعی ندارند ، کلیه بافندگان #فرش ، صاحبان مشاغل #خانگی ، صنایع دستی ، ورزشکاران ، دست فروشان ،  #رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و کلیه مشاغل ۲۳۰ گانه کشاورزی اعم از آقا یا خانم که بیمه تامین اجتماعی ندارند و یا بیمه آنها به هر دلیلی از سازمان تامین اجتماعی قطع شده و همچنین کلیه زنان خانه داری که بیمه بازنشستگی ندارند می توانند با پرداخت سالیانه حداقل ۲۴۰ هزار تومان و حداکثر ۵۴۰ هزار تومان(یک بار در سال )بیمه شده و همانند کارمندان دولت و تامین اجتماعی از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی ، فوت و بازماندگان، کمک دولتی و قانون نقل و انتقال سوابق بیمه به ادارات و نهادهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی و برعکس بهره مند شوند.
افرادی که همسرشان کارمند هستند یا از تامین اجتماعی بیمه شده و خود بیمه بازنشستگی ندارند می توانند به صورت مستقل خود نیز بیمه شده و همراه همسر خود به صورت جداگانه بازنشسته شوند.
لازم به ذکر است دولت سالیانه حداکثر تا سقف دوبرابر حق بیمه پرداختی؛به عنوان کمک دولتی برای هر بیمه شده اختصاص داده است.
 از اين فرصت #طلائي استفاده فرمائيد.

Designed By 1370.ir